Rotenon Salmon Fly double hook

Rotenon Salmon Fly double hook

Tied on Partridge silver salmon hook.
£1.69